REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ SERWISU INTERNETOWEGO

 

WWW.SABATCONSULTING.PL

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2018 roku
 2. Serwis www.sabatconsulting.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa Regulamin określa:
  • warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego;
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.sabatconsulting.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • zakres świadczenia usług szkoleniowych przez Usługodawcę, zasady świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.sabatconsulting.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY– formularz dostępny na stronie internetowej www.sabatconsulting.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny na stronie internetowej www.sabatconsulting.pl umożliwiający rejestrację na Szkolenia.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– formularz dostępny na stronie internetowej www.sabatconsulting.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. GRA – gra symulacyjna przeprowadzana w ramach Szkolenia lub będąca przedmiotem Licencji, której celem jest uświadomienie jej uczestnikom strat, które są generowane podczas procesu produkcji opartym na tradycyjnych sposobach organizacji.
 5. KLIENT– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONSUMENT– osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. LICENCJA– umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 8. PRODUKT– dostępne w Serwisie usługa albo Licencja na Grę, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. REGULAMIN– niniejszy regulamin Serwisu.
 10. SERWIS– Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.sabatconsulting.pl.
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA–Jan Sabat oraz Dorota Sabat wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Sabat Consulting S.C. Sabat Jan, Sabat Dorota, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Józefa Piłsudskiego 14/4, 33-100 Tarnów, NIP: 8732822326, REGON: 851788360, adres poczty elektronicznej (e-mail): jans@progresja.com.pl, numer telefonu: +48 502 146 443.
 12. SZKOLENIE– każda usługa szkoleniowa świadczona przez Usługodawcę w miejscach i terminach wskazanych na stronie Serwisu.
 13. SZKOLENIE OTWARTE– Szkolenie dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle zgłoszenie uczestnictwa we wskazanym przez Usługodawcę terminie, pod warunkiem dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę.
 14. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE– Szkolenie zorganizowane na indywidualne Zamówienie Klienta, na które została przez niego zgłoszona określona grupa uczestników, które zostanie zrealizowane w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej umowy między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą.
 15. UMOWA SPRZEDAŻY– Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 17. USŁUGOBIORCA– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 18. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Serwis www.sabatconsulting.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. W przypadku Licencji na Grę, cena zawiera koszty dostawy materiałów szkoleniowych wskazanych w opisie tego Produktu.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Cena Produktu stanowiącego Szkolenia Zamknięte jest ustalana indywidualnie z Klientem.
 7. Zamówienia można składać:
  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.sabatconsulting.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jans@progresja.com.pl,
  • telefonicznie pod numerem telefonu:+48 502 146 443.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 9. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od … do … w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. …, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

§4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 8.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Dopiero potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • formularz odstąpienia od umowy dla Klienta będącego Konsumentem,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie przesyłany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia ukończenia Szkolenia.

§5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl, PayPal).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany w fakturze pro forma, przesłanej w potwierdzeniu Zamówienia.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

§6

ZGŁOSZENIE, UDZIAŁ I REZYGNACJA W SZKOLENIU OTWARTYM

 1. Szkolenia Otwarte są realizowane pod warunkiem zgłoszenia minimalnej grupy uczestników, tj. 13 osób.
 2. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca, ma prawo odwołać Szkolenie Otwarte i jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie każdego uczestnika.
 3. Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:
  • zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach poniższych oraz
  • uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Usługodawcę, za pośrednictwem płatności elektronicznych lub przelewem na rachunek wskazany w fakturze proforma potwierdzającym przyjęcie Zamówienia.
 4. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji dostępnego w na stronie internetowej www.sabatconsulting.pl z jednoczesną akceptacją Regulaminu.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia Szkolenia Otwartego. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 6. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego otrzymania przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Usługodawcy.
 8. Klient niebędący Konsumentem ma prawo zrezygnować w szkoleniu wyłącznie na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia.
 9. Klient będący Konsumentem ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu Otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.
 10. Rezygnacji z udziału w Szkoleniu Otwartym Konsument może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@sabatconsulting.pl. Brak uiszczenia opłaty za Szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 11. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Szkoleniu Otwartym Usługodawca zwróci mu wpłaconą kwotę niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od momentu rezygnacji ze Szkolenia.
 12. Usługodawca zastrzega prawo do żądania od Klienta zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu Otwartym z ważnych przyczyn (np. choroby uczestnika).
 13. W przypadku, gdy Klient decyduje się zrezygnować ze Szkolenia Otwartego bez ważnych powodów, obowiązany jest zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie za dokonane już czynności, zwrócić poniesione koszty, a ponadto naprawić szkodę.
 14. Dopuszczalna jest zmiana uczestnika Szkolenia Otwartego i jest ona nieodpłatna.
 15. Klient jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę o zmianie, o której mowa w pkt 14 niniejszego paragrafu, niezwłocznie a najpóźniej w terminie 2 dni przed dniem rozpoczęcia Szkolenia Otwartego oraz dokonać nowego zgłoszenia. Nowy uczestnik jest zobowiązany zaakceptować Regulamin. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu, zmiana uczestnika jest niedopuszczalna.
 16. W przypadku konieczności zmiany terminu Szkolenia lub konieczności odwołania Szkolenia ze względu na nieosiągnięcie minimalnej liczby uczestników (13 osób), Usługodawca informuje o tym fakcie uczestnika niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu.
 17. W przypadku konieczności zmiany terminu Szkolenia Otwartego, Klient będący Konsumentem ma prawo wyrazić zgodę na inny termin lub żądać zwrotu całej uiszczonej opłaty za to Szkolenie. Zwrot uiszczonej opłaty następuje niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia żądania.
 18. W przypadku konieczności odwołania Szkolenia Otwartego zwrot uiszczonej opłaty następuje niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od momentu odwołania Szkolenia Otwartego.

§7

ZAMÓWIENIE SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

 1. Podstawą zamówienia Szkolenia Zamkniętego jest wysłanie wypełnionego formularza ze strony www.sabatconsulting.pl, w którym należy podać proponowaną datę jego przeprowadzenia przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca najpóźniej do 3 dni od otrzymania zgłoszenia potwierdzi dostępność proponowanej daty, kontaktując się z Usługobiorcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Na podstawie otrzymanego Zamówienia Szkolenia zamkniętego, Klientowi wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłanie potwierdzenia na kontakt wskazany w Formularzu Zamówienia, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych po otrzymaniu Zamówienia.
 4. Zmiana zakresu Szkolenia Zamkniętego i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 §8

REALIZACJA I PRZEBIEG SZKOLENIA

 1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Serwisu oraz zawartych w Zamówieniu lub umowie indywidualnej.
 2. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie Szkoleń przez uczestników jest zabronione.
 3. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
 4. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.
 5. Prowadzący Szkolenie dokonuje doboru metod oraz formy prowadzenia Szkolenia, a także jego tempa i przebiegu, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.
 6. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby Szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają swoim zachowaniem lub postawą uczestnicy Szkolenia.
 7. Po zakończeniu Szkolenia, każdy uczestnik otrzyma dyplom poświadczający udział w Szkoleniu.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do spełnia następujących wymogów:
  • w pełni zaangażuje się w proces kształcenia,
  • będzie brał czynny udział w przygotowanych przez trenera zadaniach i ćwiczeniach,
  • dostosuje się do ustalonych w czasie Szkolenia zasad,
  • będzie przestrzegać zasad prowadzenia Szkolenia, w tym zachowa poufność,
  • wypełni rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia.

 §9

ZAWARCIE UMOWY LICENCJNEJ

 1. Przedmiotem Licencji są prawa do korzystania z Gry w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie.
 2. Gra jest wyłącznie licencjonowana, a nie sprzedawana.
 3. Usługodawca jest twórcą Gry, a także jedynym i wyłącznym podmiotem uprawnionym do udzielenia Licencji na Grę.
 4. Usługodawcy przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Gry w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 5. Korzystanie z Gry jest równoznaczne z akceptacją jej Licencji.
 6. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Usługodawca udziela Klientowi odpłatnej, bezterminowej oraz niewyłącznej licencji na samodzielne i wielokrotne przeprowadzanie Gry w przedsiębiorstwie Klienta.
 7. Klient jest zobowiązany do korzystania z Gry wyłącznie dla potrzeb własnych i jego przedsiębiorstwa, zgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Klient nie może:
  • korzystać z Gry w celach zarobkowych lub komercyjnych,
  • dystrybuować Gry,
  • wykorzystywać Gry do celów niezgodnych z prawem.
 9. Usługodawca nie zezwalana jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów uzyskanych w ramach Licencji.
 10. W przypadku naruszenia postanowień licencyjnych opisanych w niniejszym paragrafie Usługodawca wezwie Klienta do zaniechania naruszeń. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Usługodawcę terminu, Usługodawca będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy licencyjnej.
 11. W przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy licencyjnej przez Usługodawcę, Klient jest obowiązany do natychmiastowego zaprzestania z dalszego korzystania z Gry i niezwłocznego zwrotu materiałów szkoleniowych otrzymanych w ramach Licencji. Dalsze korzystanie z Gry jest równoznaczne z naruszeniem Licencji i zobowiązuje Klienta do naprawienia powstałej szkody.

 §10

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jans@progresja.com.pllub pisemnie na adres: Józefa Piłsudskiego 14/4, 33-100 Tarnów.
  • W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§11

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W PRZYPADKU SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH I OTWARTYCH

Każdy Zamawiający usługę szkoleniową w Sabat Consulting S.C.  ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia lub w trakcie szkolenia.

 1. Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej, e-mailem lub w firmie ustnej na adres Organizatora wskazany w niniejszym regulaminie § 2 pkt.11.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,
  2. adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego,
  3. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
  4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  5. oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora usługi szkoleniowej..
 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 11 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§12

ZMIANA LUB ODWOŁANIE TERMINU SZKOLENIA ORAZ NIEPRZEWIDZIANE SYTUACJE

 1. Sabat Consulting S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej (na wskazany przez Zamawiającego e-mail) bądź telefonicznie (na wskazany przez Zamawiającego numer telefonu) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 2. W takim przypadku Zamawiający może:
      – zrezygnować ze szkolenia – Zamawiający w tym przypadku otrzymuje zwrot całości wpłaconej zaliczki
      – przełożyć szkolenie na inny termin
 3. Sabat Consulting S.C. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bądź jego przełożenia na inny termin w razie wystąpienia przyczyn niezależnych, takich jak nieprzewidziana awaria sprzętu komputerowego, awarii oprogramowania, braku dostępu do internetu, choroby trenera lub innych. O zaistniałej takiej sytuacji niezwłocznie powiadomimy Zamawiającego, któremu wtedy nie przysługuje prawo do odszkodowania i zwrotu pieniędzy. Zamawiającemu zostanie zaproponowana inna data szkolenia
 4. Sabat Consulting S.C. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w wypadku nie zebrania się wystarczającej liczby słuchaczy. Zobowiązujemy się ostatecznie potwierdzić status (start lub odwołanie) szkolenia nie wcześniej niż na 5 dni kalendarzowych i nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 5. Z przyczyn niezależnych od organizatora, każdy termin (w tym gwarantowany), który znajduje się na stronie internetowej www.sabatconsulting.pl może zostać odwołany.

§13

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 5 – 7 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 3. Usługodawca dokona zwrotu pieniędzy niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument zawarł Umowę Sprzedaży.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 9. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§14

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • korzystanie z Formularza Rejestracji,
  • korzystanie z Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§15

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Rejestracji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania zgłoszenia albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania wiadomości albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§16

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jans@progresja.com.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§17

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sabatconsulting.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku)są własnością Jana Sabat oraz Doroty Sabat wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Sabat Consulting S.C. Sabat Jan, Sabat Dorota, ul. Józefa Piłsudskiego 14/4, 33-100 Tarnów, NIP: 8732822326, REGON: 851788360. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sabatconsulting.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sabatconsulting.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania, kopiowania i powielania bez jego pisemnej zgody.
 4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Szkolenia i upublicznione przez Usługodawcę można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 5. powstałych w trakcie prowadzenia Szkolenia.
 6. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

§18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sabat Consulting S.C

Adres

ul. Piłsudskiego 14/4 33-100 Tarnów

Godziny pracy

9:00 - 18:00 Poniedziałek – Piątek

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Zawsze jestem do Twoich usług. Jeżeli nie odbieram telefonu, to znaczy że pracuję u innego klienta. Nagraj swoją wiadomość lub wyślij sms lub emaila. Odezwę się Ciebie najszybciej jak to będzie możliwe


  Sabat Consulting Sabat Consulting
  Piłsudskiego 14/4 33-100 Tarnów małopolskie, Polska

  jan@sabatconsulting.pl

  Regulamin świadczenia usług szkoleniowych i sklepu